Αυτόνοµες Μονάδες Ψύξης TRANE

Πλεονεκτήµατα για τον Πελάτη

• Υψηλή απόδοση: εξαιρετικά χαµηλή κατανάλωση ενέργειας

 • Υψηλή αξιοπιστία: χαµηλό κόστς συντήρησης

 

Βασικά Εξαρτήµατα

• Υψηλός συντελεστής απόδοσης

• Ρυθµιζόµενη τροχαλία (µεγέθη 060 έως 250) ή επλισµός µετάδοσης κίνησης (µεγέθη 275 έως 500)

• Ειδική οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη παροχής αέρα (επίσης µετατρέψιµη επιτό οπυ στα µεγέθη 060 έως 120)

• Πυρίµαχα και καθαριζόµενα τοιχώµατα µε πρόσοψη από φύλλο αλουμινίου στο τµήµα αέρα

• Πρόσβαση από µία πλευρά για εύκολη επισκευή και συντήρηση


Προαιρετικά Εξαρτήµατα

• Εκκινητής ήπιας εκκίνησης ανεµιστήρα προσαγωγής

• Σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας ανεµιστήρα µε µεταβλητή συχνότητα 2 ταχυτήτων 80-100 % (µεγέθη 275-500)

• Μαύρη εποξική επίστρωση στα στοιχεία συµπυκνωτή ή/και εξατµιστή (συµβουλευτείτε σχετικά µε τα µεγέθη)

• Hλεκτρικό στοιχείο

• Στοιχείο ζεστού νερού µε τρίοδη βάνα (εκτός TKH)

• ∆ιασυνδέσεις επικοινωνίας µε κεντρικούς πίνακες ελέγχου και θερµοστάτες Trane ή άλλων προµηθευτών

 - TCI-R για Tracer, Tracker ή Varitrac

- Όλοι οι θερµοστάτες µπορούν να συνδεθούν απευθείας στην πλακέτα ReliaTel™

 - Κάρτα LonTalk®

• Απαγωγή νωπού αέρα για υψηλή ποιότητα αέρα ή/και εξοικονόµηση ενέργειας (ελεύθερη ψύξη) µέσω:

- Χειροκίνητου (0-25 % στα µεγέθη 275 έως 500) ή µηχανοκίνητου καλύµµατος (0-50 % στα µεγέθη 060 έως 250)

 - Προηγµένων οικονοµοτήρων συγκριτικής ενθαλπίας

 - Ανεµιστήρα απαγωγής (µεγέθη 275 έως 500)

• Αισθητήρια CO2 (ή πτητικών οργανικών ενώσεων: µεγέθη 275 έως 500)

• Καθαριζόµενα φίλτρα EU4 υψηλής απόδοσης

• Θερµοστάτης πυρκαγιάς

• Ανιχνευτής καπνού

• Αποµακρυσµένο ρελέ γενικών βλαβών

• Ανιχνευτής ρύπανσης φίλτρων

• ∆ιακόπτης βλάβης ανεµιστήρα (µεγέθη 060 έως 120)

• Αποζεύκτης ισχύος µε ασφάλεια

 

Αξεσουάρ

• Ρυθµιζόµενες ή µη ρυθµιζόµενες βάσεις δώµατος

• Ηλεκτρονικοί (THS) και προγραµµατιζόµενοι (THP) θερµοστάτες

• Ανακούφιση βαροµετρικής πίεσης

 

Έλεγχος

•Όργανα ελέγχου εύκολης εκκίνησης 24 V και µικροεπεξεργαστής συντήρησης

ReliaTel™ (µεγέθη 060-250), UCP2™ (µεγέθη 275-500)

• Ενσωµατωµένη λειτουργία ελέγχου

• Χρονικά επανεκκίνησης

• Ελάχιστος χρόνος εκκίνησης/διακοπής συµπιεστή

• Εναλλαγή εκκίνησης συµπιεστών

• Ψύξη σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος (έως και - 18 °C) και αντιπαγωτική προστασία

• Είσοδος διακοπής έκτακτης ανάγκης

• Ανεπτυγµένη λειτουργία ανάγκης (ενσωµατωµένα σηµεία ρύθµισης)

• ∆ιαγνωστικά επί της οθόνης

• Ενσωµατωµένη διασύνδεση συµβατικού θερµοστάτη (µεγέθη 060-250)

• Αποµακρυσµένη είσοδος on/off (µεγέθη 060-250)