«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»;

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα. Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων τα σπίτια έχουν κατασκευαστεί πριν το 1989 και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας. Παρέχει οικονομικά κίνητρα στους ωφελούμενους για να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους:

 1. τοποθέτηση θερμομόνωσης
 2. αντικατάσταση κουφωμάτων
 3. αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Δυνατότητα χρηματοδότησης παρέχεται στις κατοικίες που πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

 • Χρησιμοποιούνται ως κύριες ή πρώτες δευτερεύουσες
 • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100€/ τ.μ.
 • Έχουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί πριν την 31/12/1989 (ή μεταγενέστερα λόγω υπαγωγής στις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού θερμομόνωσης)

Βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) βρίσκονται σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Ποιος μπορεί να ενταχθεί και με ποια κίνητρα;

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα για την υλοποίηση παρεμβάσεων μέχρι του ποσού των 15.000 € ανά κατοικία. Σε συνεργασία με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή καταλήγετε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούν και ανώτατα όρια δαπανών προκειμένου ο προϋπολογισμός να είναι “επιλέξιμος”.

Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται με βάση την οικογενειακή κατάσταση και το εισόδημα του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Ποια τα βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα;

 1. Ενημέρωση και έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας
  Απευθυνθείτε σε ένα Σύμβουλο Εξυπηρέτησης της Climatism για να ενημερωθείτε για το αν μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα.
 2. Αίτηση για οικονομική προέγκριση από Τράπεζα.
  Το ύψος του αιτούμενου δανείου εξαρτάται από τις παρεμβάσεις που εκτιμάτε ότι θα πραγματοποιήσετε και την οικονομική σας δυνατότητα για την ομαλή αποπληρωμή του δανείου.
  Αφού έλθουμε σε επικοινωνία με την Τράπεζα για να σας δώσουν την οικονομική προέγκριση θα σας ενημερώσουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει της διαδικασίας του προγράμματος και θα είμαστε κοντά σας για την ορθή συμπλήρωση των εντύπων καθώς και για τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου σας, “εξοικονομώντας” για σας, κόπο και χρόνο.
 3. Πρώτη επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή
 4. Υποβολή αίτησης και πρωτότυπων δικαιολογητικών στην Τράπεζα
 5. Κατ’ αρχήν επιλεξιμότητα αίτησης από κεντρική υπηρεσία της Τράπεζας
 6. Απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
 7. Υπογραφή δανειακής σύμβασης
 8. Δυνατότητα προκαταβολής (εκταμίευση του 30% του προϋπολογισμού των εργασιών)
 9. Υλοποίηση παρεμβάσεων
 10. Δεύτερη επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή
 11. Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή κινήτρων
 12. Έλεγχος και έγκριση της επίτευξης των παρεμβάσεων από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
 13. Καταβολή κινήτρων

Δικαιολογητικά Προέγκρισης

Τα συνήθη δικαιολογητικά  που απαιτούνται για στεγαστικό δάνειο και επιπλέον:

 • το αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς/ προτιμολογίου της εταιρίας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού συστήματος
 • λογαριασμός ΔΕΗ για το ρολόι που θα συνδεθεί το Φ/Β

Για την Οικονομική Προέγκριση

1) Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ

2) Αποδεικτικά εισοδήματος ως κάτωθι:

Για μισθωτούς / συνταξιούχους:

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους ή σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί, φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους
 • Για μισθωτούς, τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη (όχι χειρόγραφη) βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης (θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα επαγγελματικά στοιχεία -ημερομηνία πρόσληψης μικτές και καθαρές αποδοχές, ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρος)
 • Για συνταξιούχους, τριμηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή το τελευταίο απόκομμα πληρωμής σύνταξης.

Για ελεύθερους επαγγελματίες / επιχειρηματίες :

 • Εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών.
 • Έγγραφα για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ. (Ε3 ή Ε5).

Για Αγρότες-Κτηνοτρόφους:

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους.

3) Εφόσον υπάρχει ακίνητη περιουσία : Έντυπο Ε9

4) Σε περίπτωση που ο σκοπός του δανείου αφορά αποπληρωμές/μεταφορές δανείων από άλλη Τράπεζα/Οργανισμό, προσκόμιση δανειακής σύμβασης.

produced by

designed by Smart Solutions & Telia